สรุปนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สรุปนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับลดโครงสร้างภาษีดังนี้

             1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)ที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท ปรับลดอัตราภาษีเป็นดังนี้

 กำไรสุทธิ 1 ล้านบาทแรก  เสียภาษีในอัตราร้อยละ15%(อัตราเดิม20%)

 กำไรส่วนที่เกิน 1 ล้านถึง 3 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ 25

 กำไรส่วนที่เกิน 3 ล้าน บาทขึ้นไป เสียร้อยละ 30  ทั้งนี้มีผลย้อนหลังคือ ใช้บังคับสำหรับกำไรสุทธิในรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป

             3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ขยายฐานภาษีผู้ประกอบการขนาดย่อม จากเดิมที่กำหนดให้ให้ผู้ที่มีรายมากกว่า 1.2 ล้านบาท ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขยายฐานภาษีเป็น 1.8 ล้าน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ เดือน เมษายน 2548 เป็นต้นไป   

             4. ยกเว้นภาษีในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  และแก่เอกชนที่ดำเนินการปลูกป่าเองเพื่อร่วมในโครงการดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าดั้งแต่ พ.ศ. 2546-2550 เช่นเดียวกับการยกเว้นภาษีที่กำหนดไว้ใน พรฎ.317

             5. หักรายจ่ายได้ 2 เท่า แก่เงินสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาของราชการ (ตามที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบดูพรบ.#420) ของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ (นิติบุคคล)หรือของเงินได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ (บุคคลธรรมดา)