รายละเอียดการบริการ

รายละเอียดการบริการ

ทางบริษัทบริการ จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ติดต่อกรมทะเบียนการค้า/กรมสรรพากร ดำเนินตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย และให้คำปรึกษาฟรีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

  

  • จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ 
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท
  • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
  • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล นิติบุคคล
  • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง,ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

บริการอื่นๆ

ปรึกษาข้อมูลรายละเอียดฟรีได้ที่ บริษัท สำนักงานกฎหมายและบัญชี ธาดาทนายความ จำกัด

โทร  02-437-5328,02-861-4097 แฟกซ์ 02-861-4096

 

 

Translate