ค่าบริการจดทะเบียน

ราคาค่าบริการงานทะเบียน

ลำดับที่

รายการ

ค่าบริการ

หน่วย

1

ค่าบริการจดตั้งบริษัท (ล้านละ)

ติดต่อพนักงาน

บาท

2

ค่าบริการจดตั้งบริษัท (ปริมณฑล)

ติดต่อพนักงาน

บาท

3

ค่าบริการจดห้างหุ้นส่วนจำกัด (กรุงเทพฯ)

ติดต่อพนักงาน

บาท

4

ค่าบริการจดห้างหุ้นส่วนจำกัด (ปริมณฑล)

ติดต่อพนักงาน

บาท

5

ค่าจดเปลี่ยนชื่อบริษัท, ตราประทับ

ติดต่อพนักงาน

บาท

6

ค่าจดเพิ่มวัตถุประสงค์

ติดต่อพนักงาน

บาท

7

ค่าจดเพิ่มทุน (ล้านแรก)

ติดต่อพนักงาน

บาท

7.1

เพิ่มทุน (ล้านต่อไป)

ติดต่อพนักงาน

บาท

7.2

ถ้าจดเพิ่มทุน 1 ล้าน

ติดต่อพนักงาน

บาท

8

ค่าจดแก้ไข บอจ.5

ติดต่อพนักงาน

บาท

9

ค่าจดแก้ไขกรรมการเข้าออก

ติดต่อพนักงาน

บาท

10

ค่าจดแก้ไขกรรมการเข้าออกมีอำนาจ

ติดต่อพนักงาน

บาท

11

ค่าจดเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลกรรมการ

ติดต่อพนักงาน

บาท

12

ค่าจดย้ายสำนักงาน (ต่างพื้นที่)

ติดต่อพนักงาน

บาท

13

ค่าจดย้ายสำนักงาน (ในพื้นที่เดียวกัน)

ติดต่อพนักงาน

บาท

14

ค่าแก้ไขที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์

ติดต่อพนักงาน

บาท

15

ค่าแก้ไขหุ้นส่วนเข้าออก,อำนาจ

ติดต่อพนักงาน

บาท

16

ค่าแก้ไขตราประทับ

ติดต่อพนักงาน

บาท

17

ค่าเพิ่มทุน (หจก.)

ติดต่อพนักงาน

บาท

18

ค่าคัดหนังสือรับรอง 1 ชุด

ติดต่อพนักงาน

บาท

19

ค่าคัดหนังสือรับรอง 1 หน้า

ติดต่อพนักงาน

บาท

20

ค่าคัดบริคณห์สนธิ 2 หน้า

ติดต่อพนักงาน

บาท

21

ค่าคัดรับรองตรายาง

ติดต่อพนักงาน

บาท

22

ค่าคัดรายงานการประชุม

ติดต่อพนักงาน

บาท

23

ค่าคัด บอจ.5

ติดต่อพนักงาน

บาท

24

ค่าคัดงบการเงินปีละ

ติดต่อพนักงาน

บาท

25

ค่าคัดแบบภาษีที่กรมสรรพากรหน้าละ

ติดต่อพนักงาน

บาท

 

**คัดแบบภาษีต้องส่งมอบอำนาจเซ็นชื่อพร้อมขอสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจเซ็น (เซ็นรับรอง)

ขอสำเนาหนังสือรับรอง 1 ชุด (เซ็นชื่อประทับตรา)

**หากสนใจกรุณาติดต่อทางบริษัทฯ โดยตรง 02-861-4966

Translate