รายละเอียดเกี่ยวกับงานบัญชี

รายละเอียดการบริการ

 1. ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตาม พรบ. บัญชี พ.ศ. 2543 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทละ 1 คนเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของนิติบุคคลทั้งนี้อาจเป็นพนักงานของนิติบุคคล ผู้รับทำบัญชีอิสระหรือสำนักงานรับทำบัญชีก็ได้

  1.1 บัญชีรายวันได้แก่ บัญชี เงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย บัญชีรายวันทั่วไป

  1.2 บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้

  1.3 บัญชีสินค้า

  1.4 บัญชีรายวันและแยกประเภทอื่นตามความจำเป็น

 2. จัดทำบัญชีตามกฎหมาย นับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำได้แก่

 3. ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้แก่ผู้ทำบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง

 4. จัดให้มีการปิดบัญชี  ครั้งแรกภายใน 12 เดือนและปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน

 5. จัดทำงบการเงิน  อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบ 12 เดือนซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีกำหนด และงบการเงินต้องมีผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 1 คน ตรวจสอบแล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชีพร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือที่สำนัก

 6. จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ

 7. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ,ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท

 8. จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

 9. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล นิติบุคคล

 10. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 11. แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร

 12. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง,ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

Translate