งานด้านบริการจัดทำบัญชี

งานด้านบริการจัดทำบัญชี

การจัดทำบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกตรวจสอบเป็นสิ่งที่สำคัญ มีผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ ขอเสนอบริการรับทำบัญชี ครบวงจร เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับภาระต่างๆทางบัญชี-ภาษีอีกต่อไป ค่าบริการรับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี

 

 1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

 2. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพกรกำหนด

 3. บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรรพกรยอมรับล่าสุด

 4. คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษี ที่ต้องยื่นในแต่ละเดือน ได้แก่ ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภพ.30,รายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย,พร้อมบริการนำส่งสรรพากร

 5. จัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคม

 6. จัดทำและยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี(ภงด.51)ส่งสรรพากร

 7. จัดทำและยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี(ภงด.50)ส่งสรรพากร

 8. จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถดำเนินงานได้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

 9. ปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วนได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ, ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

 10. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน

 11. ให้คำชี้แจง กรณีสรรพากรต้องการข้อมูลทางบัญชี  

 

Translate