คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

 1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับใบอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน(TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันเข้าขอรับอนุญาตเอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นคำขอและจัดเรียงเอกสารตามลำดับ

 1. แบบรับคำขอ ตท.2 และรูปถ่ายขนาด 5*6 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีไม่สามารถนำมาแสดงได้ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้)
 4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 6. แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน (ตท.10) หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาทและสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง
 7. กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (โดยพิจารณาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา พ.ศ. 2547)

เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

 1. สถานประกอบการเอกชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น    (ไม่เกิน 6 เดือน)  หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 หรือ ภพ.20 ที่ระบุประเภทกิจการ  และภพ.09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
 • บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวพร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ
 • กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทที่เป็นคนต่างด้าวให้นำใบสำเนาอนุญาตทำงานของกรรมการเท่านั้น/กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องให้ Notary Public รับรองและทำหนังสือมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
 • กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หนังสืออนุญาตประกิจการโรงแรม ใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการนำเที่ยว ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร เป็นต้น

 

ปรึกษาฟรีได้ที่ บริษัท สำนักงานกฏหมายและบัญชี ธาดาทนายความ จำกัด

โทร  02-437-5328,02-861-4097 แฟกซ์ 02-861-4096

Translate