ข้อมูลด้านกฎหมาย

การดำเนินคดี

รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภท ในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงาน โดยสังเขป ดังนี้

คดีแพ่งสามัญ

ได้แก่ คดีแพ่ง และพาณิชย์ทั่วไป เช่น ซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ หุ้นส่วน บริษัท ตั๋วเงิน ละเมิด ครอบครัว มรดก ร้องจัดการมรดก ขับไล่ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ

คดีอาญา

ได้แก่ คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตาม พระราชบัญญัติใด ๆ ซึ่งกำหนดให้มีโทษทางอาญา อาทิ ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค การปลอม และการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร ทำร้ายร่างกาย ฯลฯ

 บริการบังคับคดี

ได้แก่ การติดตามทวงถาม เจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้ และการสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดี ให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล อาทิ การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ และการรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ ฯลฯ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภทซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท และการลงทุน ได้แก่ การให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำเอกสาร หรือสัญญากี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน การขอรับส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตตั้งโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การขอขยายโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การร่วมลงทุน การรวมกิจการ การควบบริษัท การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท เพื่อขอเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชน เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนการเลิก และชำระบัญชี รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล บริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และคัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ

กฎหมายภาษีอากร

 ได้แก่ การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร การวางแผนภาษี การตรวจสอบการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษี ว่าถูกต้องตาม กฎหมายหรือไม่เพียงใด การให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง การรับมอบอำนาจเพื่อดำเนินการชี้แจง และให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่สรรพากร การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน การดำเนินคดีภาษีอากร ฯลฯ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ได้แก่ การให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท อาทิ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบ การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร การติดตามตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การดำเนินการใดๆเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของท่านในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

 กฎหมายแรงงาน

ได้แก่ การให้คำปรึกษา และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน หรือแรงงานสัมพันธ์

กฎหมายล้มละลาย

ได้แก่ การให้คำปรึกษา และดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ตั้งแต่การตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สิน และหนี้สิน การให้คำปรึกษา และดำเนินการปรับโครงสร้างทรัพย์สิน หนี้สิน การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ การจัดทำและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายล้มละลาย

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์

ได้แก่ การให้บริการทางกฎหมายแก่โครงการพัฒนาที่ดิน โครงการบ้านจัดสรร อาคารชุด และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมทั้งกิจการรับเหมา ก่อสร้าง จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียนอาคารชุด ดูแล และจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนขออนุญาต จัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน รังวัดที่ดิน จดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฯลฯ

 กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน

ได้แก่ การให้คำปรึกษาและดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง อาทิ การให้คำปรึกษา และการดำเนินการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหาย หรือระงับข้อพิพาทจากคำสั่งหรือสัญญาทางปกครอง การจัดทำ เอกสารและสัญญาทางปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้องทางปกครอง การโต้แย้ง และอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การดำเนินคดี หรือแก้ต่างคดีปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ฯลฯ

กฎหมายทั่วไป

ได้แก่ การให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย และสัญญาแก่กิจการ พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ประกันภัย ฯลฯ

 

รวมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง

Translate