งานด้านจดทะเบียนนิติบุคคล

งานด้านจดทะเบียนนิติบุคคล

   กรณีจดตั้งบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

 1. ชื่อ บริษัท ที่ต้องการจองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. รูปแบบตรายางที่ใช้เป็นตราประทับของ บริษัท เมื่อจองชื่อผ่านแล้ว
 3. สำเนาบัตรประชาชน  และทะเบียนบ้าน ของผู้จองหุ้นหรือผู้เริ่มก่อการทั้ง 7 คนก็ได้คนละ 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจเซ็น จำนวน 2 ชุด หากที่ตั้ง สนง. อยู่ปริมณฑลหรือต่างจังหวัดใช้ 4 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน จำนวน 1 ชุด
 6. แผนที่ ที่จะติดต่อส่งเอกสารเซ็นได้สะดวก จำนวน 1 แผ่น

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเลขผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจเซ็น ฉบับจริง – สำเนา 3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบุคคลธรรมดา1 ชุด ของผู้มีอำนาจเซ็น
 3. สำเนาแผนที่ตั้งสำนักงาน จำนวน 2 แผ่น
 4. ภาพถ่ายป้ายชื่อบริษัทและเลขที่ตั้ง สนง. จำนวน 3 ภาพ

กรุณาถ่ายตามรายระเอียดดังนี้

 - ภาพแรก ถ่ายให้เห็นเฉพาะป้าย และเลขที่ตั้งสำนักงานให้อยู่ในภาพรวมเดียวกัน จำนวน 1 ภาพ

ภาพสอง ถ่ายให้เห็นทั้งป้าย เลขที่ตั้งสำนักงาน และลักษณะหน้าสถานประกอบการให้อยู่ในภาพรวมเดียวกันชัดๆ จำนวน1 ภาพขอแนะนำการถ่ายภาพ ให้นำเลขที่บ้านมาติดใกล้ๆกับป้ายชื่อบริษัท

เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการถ่ายภาพเอกสารที่ต้องใช้เกี่ยวกับเจ้าของอาคารให้ดูหน้าถัดไปเอกสารที่ต้องใช้ของเจ้าของสถานประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือยอมให้ใช้สถานประกอบการจำนวน 2 แผ่น
 2. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้เป็นเจ้าของประกอบการ ฉบับจริง-สำเนา 2ชุด
 3. ทะเบียนบ้านที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ ฉบับสำเนา 2 ชุด
 4. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของสถานประกอบการ เช่น สำเนาหนังสือซื้อขายที่ดิน,สำเนาใบคำขอหมายเลขบ้านสำเนาใบอนุญาตสิ่งปลุกสร้าง,สำเนาโฉนดที่ดิน,สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 2 ชุด
 5. สัญญาเช่าสถานประกอบการ ฉบับที่ติดอากรแล้ว จำนวน 2 ชุด

เอกสารที่ต้องใช้ของเจ้าของสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการค้า จำนวน 2 แผ่น ที่ผู้เป็นเจ้าของอาคารนั้นเป็นผู้ออกให้
 2. สำเนาสัญญาเช่าอาคาร จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุที่ประสงค์ ของนิติบุคคลให้เช่าอาคารหรือห้องชุดนั้น  ฉบับที่คัดไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจเซ็นตรงตามหน้าหนังสือรับรองของเจ้าของอาคาร 2 ชุด
 5. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของสถานประกอบการ เช่น  สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน,สำเนาใบคำขอหมายเลขบ้าน,สำเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง,สำเนาโฉนดที่ดิน,สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดอย่างใด อย่างหนึ่ง จำนวน 2 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานประกอบการ จำนวน 2 ชุด

เอกสารที่ท่านจะได้รับหลังการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 1. หนังสือรับรองและรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
 2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ
 4. รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
 5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 6. หนังสือรับรองตรายาง (บอจ.3หน้า2)
 7. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล
 8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)

คำแนะนำในการจองชื่อนิติบุคคล

การขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องเป็นภาษาไทยและให้ระบุภาษาต่างประเทศเป็นอักษรโรมันด้วยทุกครั้ง

แบบขอจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนอนุญาติให้จองชื่อได้แล้วต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาต

 

  กรณีจดตั้งห้างหุ้นส่วน จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้

ยื่นแบบขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ไห้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของห้างหุ้นส่วนกิจการที่จะทำ สานที่ตั้งห้าง ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ สิ่งที่นำมาลงทุน ลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) พร้อมกับประทับตราสำคัญของห้างในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนจัดตั้ง และให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน(ปกติการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นหุ้นส่วนผู้จักการจะต้องลงลายมือชื่อในการขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนก็สามารถจะลงลายมือชื่อต่อหน้าสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัญฑิตยสภา เพื่อเป็นการรับรองลายมือชื่อ ของตนได้อีกทางหนึ่ง หรือหุ้นส่วนผู้จัดการจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

เสียค่าธรรมเนียมโดยนับจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วนกล่าวคือ ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาทกรณีเกิน 3 คน จะเสียค่าธรรมเนียมที่หุ้นส่วนที่เกินเพิ่มอีกคนละ 200 บาท

เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วจะได้รับหนังสือรับรองและใบสำคัญเป็นหลักฐาน

เอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ที่ต้องการตั้งทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 2. รูปแบบตรายางที่ใช้เป็นตราประทับของห้างหุ้นส่วน เมื่อจองชื่อผ่านแล้ว
 3. สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน ของหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจเซ็น จำนวน 1 ชุด หากที่ตั้ง สนง.อยู่ปริมณฑลหรือต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน ของหุ้นส่วนทุกคน คนละ 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน จำนวน 1 ชุด
 6. แผนที่ ที่จะติดต่อส่งเอกสารเซ็นได้สะดวก จำนวน 1 แผ่น

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเลขผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจเซ็น ฉบับจริง-สำเนา 3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบุคคลธรรมดา 1 ชุดของผู้มีอำนาจเซ็น
 3. สำเนาแผนที่ตั้งสำนักงาน จำนวน 2 แผ่น
 4. ภาพถ่ายป้ายชื่อห้างหุ้นส่วน และที่ตั้ง สนง.  จำนวน 3 ภาพ

กรุณาถ่ายตามรายละเอียดดังนี้

ภาพแรก ถ่ายให้เห็นเฉพาะป้าย และเลขที่ตั้งสำนักงานให้อยู่ในภาพรวมเดียวกัน จำนวน 1 ภาพ

ภาพสอง ถ่ายให้เห็นทั้งป้าย เลขที่ตั้งสำนักงาน และลักษณะหน้าสถานประกอบการให้อยู่ในภาพรวมเดียวกันชัดๆ จำนวน 1 ภาพ

ภาพสามถ่ายให้เห็นลักษณะโดยรวมภายในสำนักงาน จำนวน 1ภาพ

เอกสารที่จะได้รับเมื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. หนังสือรับรองและรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
 2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. หนังสือรับรองตรายาง (หส.2หน้า3)
 4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล
 5. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.01)
 6. ตรายาง 1 ดวง และแผ่นเหล็กตรายาง 1 แผ่น

การย้ายสถานประกอบการ มีรายเอียดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ดังนี้

 1. แบบ ภพ.09 จำนวน 5 ฉบับ พร้อมภพ.09 ฉบับเดิม
 2. แบบ ภพ.01 ฉบับเดิม พร้อมสำเนา
 3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
 5. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)
 6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการ
 7. หลักฐานที่ตั้งสถานประกอบการ
 8. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 9. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 2 ฉบับ

Translate