ข้อมูลด้านทะเบียน

บริการจดทะเบียน

- จดทะเบียนนิติบุคคล

- ร้านค้า

- ห้างหุ้นส่วน จำกัด

- บริษัท จำกัด

 

บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

- ชื่อบริษัท

- กรรมการ

- ที่ตั้ง

- ทุนจดทะเบียน

 

จดทะเบียน

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- เลิกกิจการ

 

ขออนุญาติทำงาน

- คนต่างด้าว

- ต่อวีซ่า

 

ขออนุญาติต่าง ๆ 

- ขอ BOI

- ขอจัดตั้งโรงงาน

- ขอ อ.ย.

 

บริการอื่น ๆ สามารถติดต่อทางบรษัทฯ ได้โดยตรงครับ

Translate